I'm sort of a strange bird. by Ann Bancroft

I'm sort of a strange bird.

Ann Bancroft