'Tis folly to be wise. by Thomas Gray

'Tis folly to be wise.

Thomas Gray